skip to Main Content
Waxing Pricing

Waxing

Waxing - Bikini...$50
Waxing - Full brazilian...$95
Waxing - Half Leg...$45
Waxing - Full Leg...$65
Waxing - Half Arm...$25
Waxing - Full Arm...$45
Waxing - Full Face...$30
Waxing - Lips...$10
Waxing - Chin...$10
Waxing - Sideburns...$15
Waxing - Ears...$10
Waxing - Nose...$10
Waxing - Back...$75
Waxing - Full Chest...$50
Back To Top